Thành tích nhà trường

Năm học 2016-2017 nhà trường đạt được những thành tích như sau:

– Tập thể nhà trường được công nhận Tập thể lao động tiên tiến

– Công đoàn đươc công nhận Công đoàn vững mạnh

– Chi đoàn được công nhận Chi đoàn vững mạnh

– Liên đội TNTP Hồ Chí Minh được công nhận Liên đội mạnh

– Đối với cá nhân: Công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở 2 đ/c

Danh hiệu lao đông tiên tiến   18 đ/c